Fundusz rolny

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw w Ujanowicach realizuje operację "Szlakami suski sechlońskiej"

07 września 2021 roku podpisano w Krakowie umowę pomiędzy Województwem Małopolskim, a Stowarzyszeniem Producentów Owoców i Warzyw w Ujanowicach na realizację operacji "Szlakami suski sechlońskiej" współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 za pośrednictwem
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”.
Celem operacji jest utworzenie dwóch szlaków tematycznych Beskidu Wyspowego: Szlak owocowy i Szlak przetwórstwa, promujących suskę sechlońską jako produkt tradycyjny i regionalny.

W ramach realizowanej operacji Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw w Ujanowicach:

utworzy dwa szlaki Beskidu Wyspowego poprzez wykonanie 10-ciu tablic drewnianych opisujących powstałe szlaki, 3 altan sześciokątnych. Tablice i altany zostaną umieszczone na powstałych szlakach, które będą prowadzić do Producentów suski sechlońskiej. Dodatkowo Stowarzyszenie, w ramach realizowanego projektu, zleci wykonanie filmu o susce sechlońskiej, który będzie wyświetlany podczas dni otwartych u Producentów.

Aby zrealizować projekt Stowarzyszenie: zleci wykonanie: 10-ciu tablic drewnianych, 3 altan drewnianych, filmu pt.: "Szlakami suski sechlońskiej", dodatkowo zakupi: projektor oraz ekran do wyświetlania filmu, 100 szt. pendrive'ów w celu wgrania filmu i rozdawania podczas dni otwartych oraz podczas innych imprez, w których Stowarzyszenie bierze udział.


STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW W UJANOWICACH


Kontakt z namiNasza oferta

KONTAKT